September 19

There is no starting point nor goal, nothing to attain.

Shunryu Suzuki

thomas neil tomporowski