December 1

Those who know do not talk. Those who talk do not know.

Lao Tzu

thomas neil tomporowski